Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2017

Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2017 (hos Lonnie)

Fraværende: Margit Vanting

 1. Brev fra Andreas (nr. 59) vedr. fjernvarmeinstallation og indhentning af fælles tilbud fra VVS installatører.

Lauge vil stå for at organisere en henvendelse til VVS installatører mhp at få et tilbud på installation af fjernvarme ved en samlet bestilling. Det aftaltes at lave en skrivelse med oplysning om at kontakte Lauge, såfremt man er interesseret i at være med i et evt. fælles tilbud på tilkobling af fjernvarme. Skrivelsen sendes rundt til alle beboere på Børnehøjen med ”Storm-Post”.

2. Hjertestarter

Poul sender ansøgning til TrygFonden om hjertestarter.

3. Deklaration

På grund af flere ”overtrædelser” af regler for bebyggelsen på Børnehøjen de sidste år var der en principiel drøftelse af ny-tilflytteres kendskab til indhold og overholdelse af deklarationen. Er der behov for særskilt information herom til nye tilflyttere før indflytning? Det blev besluttet, at Poul skal udarbejde et udkast til en forenklet udgave af deklarationen, som kan udleveres til nye beboere. (Og måske ”gamle”??)

4. Evt.

a. Sommerfest.

19.august. Otto og Johs er ”planlægningskomité. IM laver invitation.

b.”Falck”

I forbindelse med Jytte Kjems fald på cykel kørte ”Falck” til Himmelevgårdsvej i stedet for til Børnehøjen 16. Er der behov for at gøre opmærksom på, at de to veje begge er ”blinde”? Oplevelsen fra involverede ifm Jyttes fald er, at det forsinkede afhentningen af Jytte, at man ikke kørte direkte til Børnehøjen18, der var opgivet som adresse..

5. Næste møde:

Mand. d. 28. aug. kl. 20 hos Roy, nr. 25.

Ref. for Margit: Inge-Merete

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 afholdes d. 29. marts kl. 19:30 i Sognegården på Fynsvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. a) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksom­hed i det forløbne år
 3. b) Planer for den kommende periode.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til god­kendel­se.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget og fastsættelse af kontin­gent og indskud, -herunder fastsættelse af ydelser til bestyrelse m.fl.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen  (På valg: Margit Vanting og Poul Michelsen) Ejgil Rosendal ønsker at udtræde af bestyrelsen og Lonni Lauritsen, der er suppleant, indtræder i stedet for.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (På valg: Inge-Merete Iversen). Nyvalg af en suppleant.
 9. Valg af 2 revisorer (På valg: Inger Svarer Andersen og Jørgen Sten Nielsen) og 1 revisorsuppleant (På valg: Folmer Jørgensen).
 10. Eventuelt

Mvh.

Bestyrelsen

Se referat, klik nedenfor:

BG_referat_2017_side1

BG_referat_2017_side2

Snerydning vinteren 2016 -2017

For snerydning på Børnehøjen i vinteren 2016 -2017 har bestyrelsen  nu tegnet kontrakt med Roskilde Ejendomsservice A/S.

Tilbuddet indeholder:

 •  Snerydning ved snefald mere end 5 cm. Vi tager udgangspunkt i måling på vores firmaadresse Søndre Mellemvej 35, Roskilde
 • Der ryddes ikke sne til private indkøsler så “bræme” af sne må forventes foran disse.
 • Området ryddes/saltes inden kl. 07 på hverdage og kl. 08 i weekender/helligdage, dog starter rydning først efter snefald.
 • Ved snefald mere end 30 cm kan snerydningsforpligtigelsen “inden kl. 07 på hverdage og kl. 08 i weekender/helligdage” ikke overholdes.
 • Der ryddes og saltes ikke fra 31/12 kl. 18 til 1/1 kl. 05.00.
 • Roskilde Ejendomsservice A/S har intet ansvar for skade på bygninger, planter og træer ved normalt brug af vejsalt.

Containere i efteråret 2016

22. – 23. oktober – to containere til henholdsvis grønt og blandet affald,

I containerne til Grønt Affald må der kun lægges organisk materiale fra haver og fællesarealer, herunder grene med en diameter på højst 15 cm, men ikke rødder og træstød. Haveaffald må gerne afleveres i papirsposer. Plastposer skal derimod smides i containeren til brændbart affald. Hvis indholdet er haveaffald, tømmes det først ud i containeren til haveaffald.

Køleskabe, elektronik og kemikalier skal afleveres direkte til KARA. Sten og jord bør kun kommes i containerne i meget begrænset mængde.

Aviser, pap, batterier og flasker lægges i kommunens fast opsatte containere.

Arbejdsdag søndag d. 18. september

Kære alle på Børnehøjen

Vi mødes kl.10 ved nr. 21 !!!

På arbejdsdagen gør vi en fælles indsats for at gøre vores fælles grønne områder lidt pænere. Der er forskellige opgaver, bl.a. følgende:

 • Beskæring af buske og træer, især hvor de vokser ud over fortov og vej.
 • Almindelig renholdelse af hele området.
 • Rydning af ukrudt på græsarealet ned til St. Valbyvej.

Efter arbejdet vil der være frokost i carport ved nr. 31, så hvis man i stedet for at arbejde med ovenstående hellere vil være med til at arrangere frokosten, købe ind, dække bord, bidrage med en skål salat, en kage, lave kaffe eller andet, er man meget velkommen til det. Udgifter til mad og drikke refunderes af Grundejerforeningen.

På bestyrelsens vegne

god arbejdslyst!

Tilmelding ikke nødvendig, men hvis du vil være med til frokosten så aflever venligst nedenstående slip senest d. 14. september, eller giv besked pr. e-mail til bgf@boernehoejen.dk, eller SMS/telefon til 5121 6215.

 

 

Containere i efteråret 2016

22. – 23. oktober – to containere til henholdsvis grønt og blandet affald,

I containerne til Grønt Affald må der kun lægges organisk materiale fra haver og fællesarealer, herunder grene med en diameter på højst 15 cm, men ikke rødder og træstød. Haveaffald må gerne afleveres i papirsposer. Plastposer skal derimod smides i containeren til brændbart affald. Hvis indholdet er haveaffald, tømmes det først ud i containeren til haveaffald.

Køleskabe, elektronik og kemikalier skal afleveres direkte til KARA. Sten og jord bør kun kommes i containerne i meget begrænset mængde.

Aviser, pap, batterier og flasker lægges i kommunens fast opsatte containere.

Sommerfest på Børnehøjen lørdag den 25. juni 2016

Sommerfest 

Børnehøjens Grundejerforening arrangerer 

Sommerfest på Børnehøjen lørdag den 25.juni 2016

Vi mødes ved teltet på Børnehøjen kl. 18 (v.nr.58/59), hvor der vil være:

 • Velkomstdrink
 • Bagning af snobrød
 • Opstart af grill

Bord, stole, service og bestik medbringes af de enkelte familier. Alle tager med, hvad man vil have på grillen. Bestyrelsen foreslår herudover, at der arrangeres en fælles tilbehørsbuffet, hvortil hver familie medbringer en salat eller lignende. Kaffe og evt. bagværk er også velkomment til fællesbordet.  Vin kan købes hos VinOtto.

 Kom og vær med til at vi får en hyggelig aften!

Venlig hilsen

fra bestyrelsen

Tilmelding senest onsdag den 22.juni til: bgf@boernehoejen.dk – eller til nr.13 eller nr.31 (lægges i postkassen)

Navn og husnummer________________________________________________

Antal voksne       ________________________________________________

Antal børn           _______________________________________________

Hjemmeside for Børnehøjens Grundejerforening