Snerydning 2017-2018

Roskilde Ejendomsservice A/S, der stod for snerydningen i 2016-2017 har ikke ønsket at fortsætte.

For snerydning på Børnehøjen i vinteren 2016 -2017 har bestyrelsen så tegnet kontrakt med “Snevagten A/S”

Af kontrakten fremgår følgende om arbejdets udførelse:

1. Det aftalte arbejde jfr. kontrakten med bilag udføres hos Kunden således at der er ryddet og / eller saltet senest kl. 7.00, idet Kunden accepterer at SEV ved snefald, der er begyndt senere end tre timer før (kl. 4) ikke kan indestå for at alle kunder får arbejdet udført inden kl. 7.00.

2. Forebyggende saltning foretages efter DMI-varsling om risiko for glatføre, isslag eller nedbør, der kan medføre is- eller sneglatte veje.

3. SEV har således ret til at vurdere behovet for forebyggende saltning baseret på DMI varslinger samt egne iagttagelser af vejret lokalt.

 

Bestyrelsesmøde d. 6. nov. 2017

Bestyrelsesmøde d. 6. nov. 2017 hos Poul

Afbud fra: Lauge

SNERYDNING

Vi vælger Snevagtens tilbud, hvor vi betaler pr gang

FJERNVARME

Der bli’r sandsynligvis kun en lille besparelse ved fælles bestilling mht installation af fjernvarme….

Vi afventer Lauges tilbagemelding ang. div. tilbud.

Anders forsøger at få aftalen ang. ny vej på skrift.

HJERTESTARTER OG KURSUS

Poul sender seddel rundt ang. kursus.

15 deltagere, og det er gratis.

DEKLARATION

Poul kommer med nyt forslag, som bli’r forenklet.

Vi har fået en henvendelse ang. Indkørsler.

Hvilke regler gælder her?

GENERALFORSAMLING 

Poul henvender sig ang. lokalet.

BESTYRELSESMIDDAG

Fredag d. 5. jan. Kl 19.

Hos Moehr

Margit bestiller bord

NÆSTE MØDE

Mandag d 26. febr. hos Inge-Merete kl 20.

Mødet slut kl 22.20

Referent: Margit

Bestyrelsesmøde d. 28-8-2017 (hos Anders)

Tilstede: Anders Hoff, Lonnie Lauritsen, Lauge Philipsen, Poul Michelsen

 1. Fjernvarme

a) Roy og Poul deltog d. 27. juli i et vejsyn sammen med en person fra kommunen og en fra entreprenørfirmaet Wicotec Kirkebjerg. Formålet var at gennemgå vejen for at sikre at den ikke er i dårligere stand efter afslutningen af fjernvarmearbejdet, der forventes at vare fire måneder.

b) Lauge har kontaktet tre VVS-firmaer for at høre om de ville give et fælles tilbud til de der vil have indlagt fjernvarme så snart det er muligt. De siger alle at det er vanskeligt fordi hver installation er speciel, afhængig af hvor man vil have sat sin fjernvarmeenhed, og hvor stort arbejde det er at fjerne det gamle fyr og vandbeholder. En evt. besparelse ved et fælles tilbud vil ikke være på mere end kr.1000-1500.

2. Fibernet

En henvendelse til Fibia har ikke givet resultat. Bestyrelsen mener at man evt. kan lægge fiberkabel ned når vi skal have udskiftet fortovsfliserne. Så vil der være mere tid til en grundig undersøgelse af hvem der kan levere, og hvor mange beboere der er interesseret.

 3. Arbejdsdag

På grund af at der er begrænsede opgaver og p.g.a. opgravningerne til fjernvarme, så udsættes arbejdsdagen til foråret.

4. Deklaration

Poul havde udarbejdet et udkast til en kort og forenklet udgave af reglerne for bebyggelsen. Bestyrelsen diskuterede de forskellige punkter, især reglerne for forhaverne der ligger vest for vejen. I deklarationen står at beplantningen ikke må ændres. Dette har de fleste/alle overtrådt, så problemet er hvordan man formulerer reglerne, så vi stadig kan bevare et pænt fælles præg.

5. Hjertestarter

Ansøgningsfrist for at søge TrygFonden om en hjertestarter er 1. september, Poul sender den.

6. Næste møde:

Lonni sender en ”Doodle” for at finde en dag hvor alle kan komme til bestyrelsens frokostmøde.

Ref. for Margit: Poul

 

Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2017

Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2017 (hos Lonnie)

Fraværende: Margit Vanting

 1. Brev fra Andreas (nr. 59) vedr. fjernvarmeinstallation og indhentning af fælles tilbud fra VVS installatører.

Lauge vil stå for at organisere en henvendelse til VVS installatører mhp at få et tilbud på installation af fjernvarme ved en samlet bestilling. Det aftaltes at lave en skrivelse med oplysning om at kontakte Lauge, såfremt man er interesseret i at være med i et evt. fælles tilbud på tilkobling af fjernvarme. Skrivelsen sendes rundt til alle beboere på Børnehøjen med ”Storm-Post”.

2. Hjertestarter

Poul sender ansøgning til TrygFonden om hjertestarter.

3. Deklaration

På grund af flere ”overtrædelser” af regler for bebyggelsen på Børnehøjen de sidste år var der en principiel drøftelse af ny-tilflytteres kendskab til indhold og overholdelse af deklarationen. Er der behov for særskilt information herom til nye tilflyttere før indflytning? Det blev besluttet, at Poul skal udarbejde et udkast til en forenklet udgave af deklarationen, som kan udleveres til nye beboere. (Og måske ”gamle”??)

4. Evt.

a. Sommerfest.

19.august. Otto og Johs er ”planlægningskomité. IM laver invitation.

b.”Falck”

I forbindelse med Jytte Kjems fald på cykel kørte ”Falck” til Himmelevgårdsvej i stedet for til Børnehøjen 16. Er der behov for at gøre opmærksom på, at de to veje begge er ”blinde”? Oplevelsen fra involverede ifm Jyttes fald er, at det forsinkede afhentningen af Jytte, at man ikke kørte direkte til Børnehøjen18, der var opgivet som adresse..

5. Næste møde:

Mand. d. 28. aug. kl. 20 hos Roy, nr. 25.

Ref. for Margit: Inge-Merete

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 afholdes d. 29. marts kl. 19:30 i Sognegården på Fynsvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. a) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksom­hed i det forløbne år
 3. b) Planer for den kommende periode.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til god­kendel­se.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget og fastsættelse af kontin­gent og indskud, -herunder fastsættelse af ydelser til bestyrelse m.fl.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen  (På valg: Margit Vanting og Poul Michelsen) Ejgil Rosendal ønsker at udtræde af bestyrelsen og Lonni Lauritsen, der er suppleant, indtræder i stedet for.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (På valg: Inge-Merete Iversen). Nyvalg af en suppleant.
 9. Valg af 2 revisorer (På valg: Inger Svarer Andersen og Jørgen Sten Nielsen) og 1 revisorsuppleant (På valg: Folmer Jørgensen).
 10. Eventuelt

Mvh.

Bestyrelsen

Se referat, klik nedenfor:

BG_referat_2017_side1

BG_referat_2017_side2

Hjemmeside for Børnehøjens Grundejerforening