REFERAT AF GENERALFORSAMLING

tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.30 i Himmelev Sognegård, Fynsvej 69

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent 

Jørgen Sten, nr. 13, blev valgt som dirigent

2) Formandens bestyrelsesberetning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

a) Græsarealer: Foreningen fortsætter med samme gartner som i indeværende år.

b) Snerydning: Snerydning og saltning i indeværende år har været meget dyr. Der er bl.a. blevet (unødvendigt) saltet flere gange – sikkert nok i henhold til DMI´s anvisning. Bestyrelsen vil forsøge at finde ny leverandør.

c) Siden generalforsamlingen 2017: Nye beboere: nr. 33 og 53, Til salg: nr. 21.  Solgt: nr. 18

d) Utilfredshed med postkasserne, da breve og aviser bliver våde. Bestyrelsen vil kontakte det firma, der leverede postkasserne med henblik på løsning af problemet – evt. ved at udskifte disse.

e) Fjernvarme: Anlægsarbejdet er afsluttet og flere huse er nu tilsluttet.

f) Asfaltering: Det er aftalt med Fors, at asfaltering skal ske, når jorden har sat sig.

g) Affaldssortering pr. 1. maj 2018: Ny affaldssortering har medført, at alle husstande har fået 2 store skraldespande. Disse fylder meget i indkørslen/carporten, hvorfor bestyrelsen har overvejet at henvende sig til kommunen for at drøfte muligheden af i stedet for at etablere ”miljøstationer” til glas/metal?

h) Bestyrelsen har udarbejdet en kort udgave af deklarationen, som vil blive uddelt sammen med dette referat.

Spørgsmål til/debat af formandens beretningNr. 35: Er der ikke garanti på postkasserne?

Postkasser

Nr.35: Er der garanti på postkasserne?

 

Svar: Anders svarer, at da postkasserne er 6 år gamle, kan man nok ikke forvente dækning i dag. Lauge oplyser, at han har fået byttet sin postkasse for flere år siden ved påvisning af forkert konstruktion. Bestyrelsen vil kontakte firmaet med henblik på at drøfte løsning af problemet – evt. udskiftning (med rabat!)

Nr. 56: Om posten bliver våd afhænger af vinden – om regnen kommer ind?

Nr. 59: Kan det være hængslerne i låget, der er blevet stive?

Svar: Lauge fortæller om sin ”videnskabelige” undersøgelse af postkassens (fejl)konstruktion.

Nr. 25. Aviserne er altid er våde, når det regner. Utilfredstillende.

Nr. 24: Der er en lille fjeder, der muligvis ikke virker, fordi den er blevet stiv.

Skraldespande:

Bestyrelsen (Anders) fortæller, at han har hørt fra naboforeninger til Børnehøjen, at der også her er beboere, der er utilfredse med at få to store skraldespande.

Bestyrelsen (Lauge) har haft kontakt med kommunen, der oplyser, at hvis der skal være fælles opsamlingsplads, skal det ske på grundejerforeningens areal. Kommunens holdning er, at individuel opsamling er mest effektiv.

Nr. 53: Har gode erfaringer med individuel opsamling og sortering.

Nr. 59: Hvad med papir og pap? Får vi en spand mere?

Drøftelse af for eller imod individuel eller fælles opsamling af glas/metal: Synspunkterne var delte.

Asfalt

Nr. 14: Asfalt skal vente nogle år – men hvad med fliser?

Formandens beretning blev vedtaget.

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Poul gennemgik regnskabet. Han omtalte i den forbindelse et lille overskud på kontoen ”Møder og  honorarer”. En del af dette er bl.a. brugt til tilskud til sommerfesten. Poul oplyste endvidere, at      Bestyrelsen overvejer at bruge resten af overskuddet som tilskud til en ”lille fest” i 2019, når Børnehøjen fylder 50 år!

4) Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

5) Budget og fastsættelse af kontingent og indskud – herunder fastsættelse af ydelser til bestyrelse m.fl.

Budgettet blev vedtaget.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

(På valg: Anders Hoff og Lauge Philipsen)

Anders og Lauge blev genvalgt.

 1. Valg af 1  suppleant til bestyrelsen

(På valg: Inge-Merete Iversen).

Thomas Nielsen, nr. 53 blev valgt.

 1. Valg af 2 revisorer

(På valg: Orla Madsen og Jørgen Sten Nielsen) og 1 revisorsuppleant (På valg: Folmer Jørgensen).

Jørgen Sten og Orla Madsen blev genvalgt som revisorer og Folmer Jørgensen son revisorsuppleant.

 Eventuelt

Nr. 57: Tillykke til Ryge, der for mange år siden foreslog, at St. Valbyvej skulle hedde Himmelev Skovvej.

Det er nu sket.

Nr. 16: Der må ikke komme pap eller andet i den container, der kun er til grønt.

Nr. 59: Der bliver puttet andet i papcontaineren på containerpladsen end pap. Der er også tit overfyldt.

Det samme gælder containeren til batterier. Bestyrelsen opfordres til at drøfte tømning af diverse containere med kommunen.

Nr. 57: Loppemarked d. 26.-27.maj 2018 kl. 10 – 15 ved nr. 57-58-59. Kom og vær med – tag selv et  bord med.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden!

Jørgen Sten Nielsen                                               Inge-Merete Iversen

Dirigent                                                                       Referent

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes  tirsdag. d. 10. april 2018 kl. 19.30 i Himmelev Sognegård, Fynsvej 69

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. a) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksom­hed i det forløbne år,      b) Planer for den kommende periode.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til god­kendel­se.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget og fastsættelse af kontin­gent og indskud,                                     – herunder fastsættelse af ydelser til bestyrelse m.fl.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen     (På valg: Anders Hoff og Lauge Philipsen).
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (På valg: Inge-Merete Iversen).
 8. Valg af 2 revisorer (På valg: Orla Madsen og Jørgen Sten Nielsen)og 1 revisorsuppleant (På valg: Folmer Jørgensen).
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer og sager der af medlemmerne ønskes behandlet på gene­ral­for­sam­lin­gen skal ifølge vedtægterne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden ge­ne­ral­for­sam­lin­gen. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et par stykker smør­rebrød. Af hensyn til den praktiske tilrettelægning bedes man aflevere neden­stående talon til et af bestyrelsesmedlemmerne (nr. 11, 31 eller 58) eller sende besked (e-mail: bgf@boernehoejen.dk ) senest den 5. april.

Undertegnede ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen:

Navn:________________________________Nr:______Antal deltagere:_____

Bestyrelsesmøde d.26. febr. 2018

Afbud fra Poul og Lonnie

Anders har rykket FORS, men har endnu ikke hørt noget ang ny vejbelægning!

Affaldssortering:     Kan vi indrette os med affaldsstationer?  Vanskeligt at finde plads til så mange containere ved hvert hus Lauge kontakter kommunen.

Vi holder øje m saltning – måske sker det ofte uden, det er påkrævet???

Generalforsamling:   Inge-Merete vil åbne for evt. interesserede….,   Punkt v generalforsamlingen  ?

Deklarationer:  Lauge gennemgår Pouls reviderede udgave, som udsendes med indkaldelsen.  Lauge sørger for at uddele den oprindelige deklaration til os.

Postkasserne drøfter vi på næste møde, hvor vi også klarer aftaler ang det praktiske.

Mødet slut kl. 21.40

Næste møde

Tirsdag d 13. hos Lauge kl. 20.

Snerydning 2017-2018

Roskilde Ejendomsservice A/S, der stod for snerydningen i 2016-2017 har ikke ønsket at fortsætte.

For snerydning på Børnehøjen i vinteren 2016 -2017 har bestyrelsen så tegnet kontrakt med “Snevagten A/S”

Af kontrakten fremgår følgende om arbejdets udførelse:

1. Det aftalte arbejde jfr. kontrakten med bilag udføres hos Kunden således at der er ryddet og / eller saltet senest kl. 7.00, idet Kunden accepterer at SEV ved snefald, der er begyndt senere end tre timer før (kl. 4) ikke kan indestå for at alle kunder får arbejdet udført inden kl. 7.00.

2. Forebyggende saltning foretages efter DMI-varsling om risiko for glatføre, isslag eller nedbør, der kan medføre is- eller sneglatte veje.

3. SEV har således ret til at vurdere behovet for forebyggende saltning baseret på DMI varslinger samt egne iagttagelser af vejret lokalt.

 

Bestyrelsesmøde d. 6. nov. 2017

Bestyrelsesmøde d. 6. nov. 2017 hos Poul

Afbud fra: Lauge

SNERYDNING

Vi vælger Snevagtens tilbud, hvor vi betaler pr gang

FJERNVARME

Der bli’r sandsynligvis kun en lille besparelse ved fælles bestilling mht installation af fjernvarme….

Vi afventer Lauges tilbagemelding ang. div. tilbud.

Anders forsøger at få aftalen ang. ny vej på skrift.

HJERTESTARTER OG KURSUS

Poul sender seddel rundt ang. kursus.

15 deltagere, og det er gratis.

DEKLARATION

Poul kommer med nyt forslag, som bli’r forenklet.

Vi har fået en henvendelse ang. Indkørsler.

Hvilke regler gælder her?

GENERALFORSAMLING 

Poul henvender sig ang. lokalet.

BESTYRELSESMIDDAG

Fredag d. 5. jan. Kl 19.

Hos Moehr

Margit bestiller bord

NÆSTE MØDE

Mandag d 26. febr. hos Inge-Merete kl 20.

Mødet slut kl 22.20

Referent: Margit

Bestyrelsesmøde d. 28-8-2017 (hos Anders)

Tilstede: Anders Hoff, Lonnie Lauritsen, Lauge Philipsen, Poul Michelsen

 1. Fjernvarme

a) Roy og Poul deltog d. 27. juli i et vejsyn sammen med en person fra kommunen og en fra entreprenørfirmaet Wicotec Kirkebjerg. Formålet var at gennemgå vejen for at sikre at den ikke er i dårligere stand efter afslutningen af fjernvarmearbejdet, der forventes at vare fire måneder.

b) Lauge har kontaktet tre VVS-firmaer for at høre om de ville give et fælles tilbud til de der vil have indlagt fjernvarme så snart det er muligt. De siger alle at det er vanskeligt fordi hver installation er speciel, afhængig af hvor man vil have sat sin fjernvarmeenhed, og hvor stort arbejde det er at fjerne det gamle fyr og vandbeholder. En evt. besparelse ved et fælles tilbud vil ikke være på mere end kr.1000-1500.

2. Fibernet

En henvendelse til Fibia har ikke givet resultat. Bestyrelsen mener at man evt. kan lægge fiberkabel ned når vi skal have udskiftet fortovsfliserne. Så vil der være mere tid til en grundig undersøgelse af hvem der kan levere, og hvor mange beboere der er interesseret.

 3. Arbejdsdag

På grund af at der er begrænsede opgaver og p.g.a. opgravningerne til fjernvarme, så udsættes arbejdsdagen til foråret.

4. Deklaration

Poul havde udarbejdet et udkast til en kort og forenklet udgave af reglerne for bebyggelsen. Bestyrelsen diskuterede de forskellige punkter, især reglerne for forhaverne der ligger vest for vejen. I deklarationen står at beplantningen ikke må ændres. Dette har de fleste/alle overtrådt, så problemet er hvordan man formulerer reglerne, så vi stadig kan bevare et pænt fælles præg.

5. Hjertestarter

Ansøgningsfrist for at søge TrygFonden om en hjertestarter er 1. september, Poul sender den.

6. Næste møde:

Lonni sender en ”Doodle” for at finde en dag hvor alle kan komme til bestyrelsens frokostmøde.

Ref. for Margit: Poul

 

Hjemmeside for Børnehøjens Grundejerforening